banner2

สารบรรณ องค์กรสร้างสุข

รับผิดชอบงานด้านธุรการ  ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ 
เป็นศูนย์เอกสารบริการสื่อสารข่าวสารและข้อมูล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

บุคลากร หน่วยสารบรรณ องค์กรสร้างสุข

1.นางสาวชนิดา ณ นคร ติดต่อ โทร.074-287411

2.นายณรงค์ชัย ดวงเทศ  ติดต่อ โทร.074-287017

3.นายภูวเนศวร์  วัดจัง     ติดต่อ โทร.074-287017

4.นายดลชนะ รองสวัสดิ์  ติดต่อ โทร.074-287017 

ภาระหน้าที่สารบรรณ องค์กรสร้างสุข
 
   ศูนย์เอกสาร
 
 • ควบคุมหนังสือเข้า - ออกของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การรับ - ส่งเอกสาร ทางระบบ e-doc ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การออกเลขที่คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การออกเลขที่หนังสือ อว 6801.10/
 • การเวียนเอกสารหนังสือให้ทราบโดยทั่วกัน
 • จัดทำเอกสารราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เก็บรักษาหนังสือและเอกสารของทางราชการ(การรับส่งหนังสือราชการ)
 
   บริการสื่อสารข่าวสารและข้อมูล
 
 • ดำเนินการประสานงานกับภาควิชาในด้านการกรอกข้อคิดเห็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ให้บริการเกี่ยวกับการทำบุญ บริจาค การกุศลจากหน่วยงานภายนอก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจของบุคลากรภายในคณะฯ
 • ให้บริการด้านรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์ แก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมหน่วยงานย่อยในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมกรรมการเฉพาะกิจต่างๆของคณะฯ
 • ดำเนินการรับนักศึกษาจากโรงเรียนระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงานในคณะฯ
 • ดำเนินการประสานงานด้านการขอข้อมูลและจัดส่งบัตรอวยพรปีใหม่ของคณะฯ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเฉพาะกิจของคณะฯ อาทิ งานทำบุญตึก งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานกีฬา
 • ดำเนินการประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย งานรัฐพิธี งานวันมหิดล วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
 • ดำเนินการจัดพบปะสนทนาคณบดีชวนคุย ระหว่าง คณบดีกับอาจารย์ และคณบดีกับบุคลากรทั้งคณะ
 
   ประชาสัมพันธ์
 
 • ประสานงานกับประชาสัมพันธ์กองกลางในการเผยแพร่ข่างสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป ทั้งทางเอกสาร และ E-mail ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรคณะฯ
 
   การประชุมกรรมการประจำคณะฯ  (ปัจจุบัน งานเลขานุการและการประชุม ดำเนินการ)
 
 • จัดทำแผนปีปฏิทินกำหนดวันประชุม
 • เชิญกรรมการประจำคณะฯ ประชุมทางระบบเครือข่าย
 • รวบรวมวาระการประชุมจากหน่วยงาน / กรรมการประจำคณะฯ 
 • จัดเตรียมเอกสารเข้าแฟ้มประชุมทางระบบเครือข่ายส่งแจกกรรมการก่อนวันประชุม
 • บันทึกรายงานการประชุม
 • แจ้งมติการประชุมให้หน่วยงาน / กรรมการประจำคณะฯ รับทราบและถือปฏิบัติ
 • ดำเนินการขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • รวบรวมมติ / รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว นำเข้าสู่ระบบเครือข่ายและจัดทำรูปเล่มเมื่อสิ้นปีปฏิทิน