ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ/ต่างประเทศ (น.ส.จารุวรรณ สุวรรณรัตน์)

 

ลำดับ การจัดการทรัพยากรบุคคล อาจารย์/บุคลากร หมายเหตุ/แบบฟอร์ม
  การขออนุมัติเดินไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ    
1   ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน และส่งไปยังการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน


2 ตรวจสอบเอกสาร เตรียมหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (กรณีหนังสือเดินทาง/วีซ่า) เสนอผู้อนุมัติ/ผู้ลงนาม ส่งต้นฉบับคืนภาควิชา    
3   ดำเนินการเรื่องยืมเงิน/เบิกจ่าย ตามระเบียบ  
  การขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศ (กรณีไม่เบิกค่าใช้จ่าย)    
1   ทำบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศ  และส่งไปยังการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน


2 ตรวจสอบเอกสาร นำเสนอผู้อนุมัติ ส่งต้นฉบับคืนภาควิชา