ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา)

ลำดับ การจัดการทรัพยากรบุคคล ผู้ขอตำแหน่ง หมายเหตุ/แบบฟอร์ม
1   จัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ จำนวน 10 ชุด  - คู่มือการขอตำแหน่งวิชาการ
(ผศ. ดูหน้า5, รศ. หน้า6, ศ. หน้า7)
2   จัดทำบันทึกข้อความขอส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ส่งการจัดการทรัพยากรบุคคล - หนังสือนำส่งจากภาควิชา
3 ตรวจสอบเอกสาร เสนออนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาในที่ประชุม แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ    
4   แก้ไขเอกสารตามความเห็นอนุกรรมการฯ และส่งการจัดการทรัพยากรบุคคล - แบบฟอร์มส่งเอกสาร/ผลงาน ฉบับแก้ไข
5 เสนอกรรมการคณะฯ พิจารณา และส่งกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป