banner2

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน
ผู้รับผิดชอบ นายพงษ์พันธ์ จันทราช โทร. 7018

 

ลำดับ ผู้รับบริการ หมายเหตุ/แบบฟอร์ม
 1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือการรับรองการทำงาน

 -แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน / การทำงาน 

-กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 2. ส่งแบบฟอร์มมาที่การจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และเสนอรองฝ่ายพัฒนาบุคลากรลงนามรับรอง  
 3..

รอรับเอกสาร ผ่านทางระบบเดินเอกสารของคณะฯ

สามารถติดต่อรับได้ด้วยตนเองที่การจัดการทรัพยากรบุคคล