banner2

การลาออกจากพนักงานเงินรายได้

การลาออกจากพนักงานเงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิมล คำจันทร์ โทร. 7098

 

ลำดับ ผู้รับบริการ หมายเหตุ/แบบฟอร์ม
 1. กรอกแบบฟอร์มการลาออกจากราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

 -แบบฟอร์มการลาออก 

 2. ส่งแบบฟอร์มมาที่การจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  
 3. รอประกาศคำสั่งลาออก