banner2

ประเมินผลการสอน

การประเมินผลการสอน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกตุวดี ตันชะโล โทร. 7098

 

ลำดับ ผู้รับบริการ หมายเหตุ/แบบฟอร์ม
 1.

กรณี อาจารย์ ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผ่านหัวหน้าภาควิชาลงนาม พร้อมแนบเอกสารประเมินผลการสอน

-บันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และยื่นแผนการสอน เพื่อประเมินผลการสอน

- เอกสารประกอบการสอน (อาจารย์ ขอ ผศ.)
- หนังสือรับรองผลงาน เอกสารประกอบการสอน (อาจารย์ ขอ ผศ.)(อาจารย์ ขอ ผศ.)
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา
- แผนการสอน
- แบบประเมินข้อสอบ

 2.

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

จัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผ่านหัวหน้าภาควิชาลงนาม พร้อมแนบเอกสารประเมินผลการสอน

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และยื่นแผนการสอน เพื่อประเมินผลการสอน

- เอกสารคำสอน (ผศ. ขอ รศ.)
- หนังสือรับรองผลงาน เอกสารคำสอน (ผศ. ขอ รศ.)
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา
- แผนการสอน
- แบบประเมินข้อสอบ

 3.

กรณี อาจารย์ ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อผู้ขอประเมินผลการสอน แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ผ่านหัวหน้าภาควิชา และแนบเอกสารที่ได้แก้ไขแล้ว ส่งมายังการจัดการทรัพยากรบุคคล

 บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารประกอบการสอน ฉบับแก้ไข
 4.

กรณี อาจารย์ ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อผู้ขอประเมินผลการสอน แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ผ่านหัวหน้าภาควิชา และแนบเอกสารที่ได้แก้ไขแล้ว ส่งมายังการจัดการทรัพยากรบุคคล

กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

เมื่อผู้ขอประเมินผลการสอน แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความขอส่งเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน ผ่านหัวหน้าภาควิชา และแนบเอกสารที่ได้แก้ไขแล้ว ส่งมายังการจัดการทรัพยากรบุคคล

 บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารคำสอน ฉบับแก้ไข