banner2

แผนปฏิบัติการการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2555-2559

- แผนปฏิบัติการการพัฒนาการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2555-2559 (ข้อมูล ณ ปี 2557)