ครั้งที่ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ วิทยากร สังกัด  หัวข้อบรรยาย/เล่าประสบการณ์ เอกสารประกอบการบรรยาย
1/2562 26 ธ.ค. 61   ห้องประชุมมงคลสุข  1. นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต สังกัดงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานบริหารและบุคคล

เรื่อง “ แนวทางการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ” 

Download  
2.นางสาวจารุวรรณ สุวรรณรัตน์
3. ว่าที่ร.ต.หญิงทิพวรรณ จันทมาส  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Download  
1/2561 22 พ.ค. 61 ห้องประชุมมงคลสุข นางสาวกาญจณา ขันทกะพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เรื่อง “การเขียนคู่มืออย่างง่าย ลดความเสียหายกับเครื่องมือขั้นสูง” และ “การจัดส่งบำบัดของเสียสารเคมี ผ่านระบบ RDO ของมหาวิทยาลัย” Download
เจ้าหน้าที่สังกัดการจัดการทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- การขออนุญาตไปต่างประเทศ
- สวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนประกันสังคม เป็นต้น
- การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา การลา ต่างๆ เพื่อการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง/เลื่อนขั้นเงินเดือน
- การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

3/2560 30 มิ.ย. 60 ห้องประชุมมงคลสุข นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart ด้วย MS Excel ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 Download
นางสาวสารภี สหะวิริยะ
นายสุรศักดิ์  แก้วพิบูลย์ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
2/2560 28 มี.ค. 60 ห้องประชุมมงคลสุข นายปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา Google กับการประยุกต์ใช้ในงานประจำ Download
นางสาวญดา ประสมพงค์
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป LEAN สู่การปฏิบัติ Download
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา
ว่าที่ร.ต.หญิงทิพวรรณ จันทมาส
นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณรัตน์
1/2560 28 ธ.ค. 2559 ห้องประชุมมงคลสุข นายธวัช วราไชย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ใหม่สำหรับซอฟตแวร์ในยุค Next Generation เพื่อชาว Smart วิศวะฯ  Download
นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ ระบบบริหารจัดการการเงินและบัญชีโครงการบริการวิชาการ  Download
นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตรโสภา
3/2559 28 มิ.ย. 59 ห้องประชุมมงคลสุข นายธวัช วราไชย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ รู้จักกับ IoT (Internet of Things) Download 
นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ เรื่องเล่าประสบการณ์ต่างแดน” ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์  Download
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางสาวแจ่มใส จันทรพา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นางสาวธัญลักษณ์ โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวพรอำไพ โอชาพันธุ์  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
2/2559 29 มี.ค. 59 ห้องประชุมมงคลสุข นางสาวศศิดารา พุธทวี และนางรจนา แก้วพิบูลย์  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ “การบริหารงานการคลังและพัสดุ รุ่นที่ 3”   Download
นายพลวัฒน์  คงสม  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา “ทำอย่างไร….จึงจะได้บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย”  Download
1/2559 30 ธ.ค. 58 ห้องมงคลสุข นางจันทร์วดี  ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร From Good to Great : พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Download 
นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวพรอำไพ  โอชาพันธุ์ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ มิติใหม่ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง Download 
นางอำภา  แก้วอารีย์
นางสาวเกตุวดี  ตันชะโล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 Download
5/2558 2 ก.ย. 58 ห้องมงคลสุข นายณัฏฐนันท์  ประจักษ์เลิศวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเข้าร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบุคลากรทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดนครนายก Download
นางสาวชนิดา ณ นคร ความเคลื่อนไหวของการขอชำนาญการ  
นางเฉลียว  ภู่ดอก การเข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Leader as a Coach ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 Download
4/2558  27 พ.ค. 58  ห้องมงคลสุข  นายณัฏฐนันท์  ประจักษ์เลิศวิทยา/นางสาวเกตุวดี  ตันชะโล  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  หลักสูตร Fundamental Statistic Analysis with Excel ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2558  ติดต่อขอรับไฟล์ได้ที่การจัดการทรัพยากรบุคคล
3/2558 30 มี.ค. 58 ห้องมงคลสุข นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา/นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณรัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  บทบาทเลขานุการที่ประชุมมืออาชีพและการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ Download
นางรจนา  แก้วพิบูลย์ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
2/2558  26 ม.ค. 58  ห้องมงคลสุข  นางจันทร์วดี  ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - มอ. ครั้งที่ 6  (ตค. 2557)  หัวข้อ "การบริหารงบประมาณด้านบริหารบุคคล (เน้นพนักงานมหาวิทยาลัย) " และศึกษาวัฒนธรรม ณ เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา  Download
นางสาวธัญลักษณ์  โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร Human KM ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้  Download
1/2558 8 ธ.ค. 57   นางเฉลียว ภู่ดอก/นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา/ว่าที่ร.ต.หญิงทิพวรรณ จันทมาส กลุ่มงานบริหารทั่วไป Workskop การจัดทำ TOR Online รอบการประเมิน 1/2558  Download
6/2557  30 ก.ย. 57  ห้องมงคลสุข  นางสาวธัญลักษณ์  โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ การจัดทำข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและการจัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน (ส 6)  Download
ว่าที่ร.ต.หญิงทิพวรรณ จันทมาส/น.ส.จารุวรรณ สุวรรณรัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเข้าร่วมอบรมระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา Download
5/2557 30 ก.ค. 57 ห้องมงคลสุข นายปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. 2557 "อนาคตอุดมศึกษาไทย บุคลากรสุขใจ : อุดมศึกษาไทยก้าวหน้า"  Download
4/2557 30 พ.ค. 57 ห้องมงคลสุข นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่บุคลากรสายสนับสนุนฯ....ควรรู้  และ Positive thinking “คิดบวกด้วยธรรมะ”  Download
3/2557     21 เม.ย. 57    ห้องมงคลสุข    นายอนันต์  นิลโกสีย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำอย่างไร….จึงจะได้บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย    Download
นายอนุชา รัตนะ  
น.ส.ชุติมณฑ์ ชิณวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Download
น.ส.ชนิดา ณ นคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป การสร้างสุขในองค์กร (Happy workplace)  Download
2/2557  29 ม.ค. 57  ห้องมงคลสุข  นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ชำนาญการพิเศษด้วย R2R (2R)  Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระเบียบใหม่น่ารู้
-การจ้างต่อพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบเกษียณอายุราชการ
-การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว
-สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร)
-การรายงานผลการการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2557

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
- ประกันอุบัติเหตุ
- สรุปสิทธิการลา

1/2557   27 พ.ย. 56   ห้องมงคลสุข   นางขัติยาภรณ์  เจริญวัฒน์อนันต์ หน่วยองค์กรสัมพันธ์ รู้จักเขา รู้จักเรา กับ QS APPLE ณ SKKU ประเทศเกาหลี  Download
นางนพเก้า  บุญราช กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ Note Taker : คุณลิขิตผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ  Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป เล่าให้ฟัง...การจัดทำ TOR รอบการประเมินครั้งที่ 1/2557 Download
6/2556  26 ก.ย. 56  ห้องมงคลสุข  นางสาวญดา ประสมพงค์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เรื่องเล่าจาก……English on Tour  Download
นางพัชชลี ทองเจริญ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา อนุกรรมการฝ่ายลำเลียงปริญญาบัตร : เบื้องหน้าเบื้องหลังเขาทำอะไรกัน  Download
5/2556     30 ก.ค. 56     ห้องมงคลสุข     น.ส.ชนิดา ณ นคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเขียนงานวิจัย/คู่มือ ผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์    Download   
น.ส.แจ่มใส จันทรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นางสุพัตรา ขวัญประดับ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
น.ส.ธัญลักษณ์  โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
นางฐานิตา  ลอยวิรัตน์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา เรื่องเล่า…จากงานจามจุรีวิชาการ : เวทีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  Download
4/2556       16 พ.ค. 56       ห้องมงคลสุข       นายอรุนันต์ หีมชูด ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน KM + 5ส      Download
น.ส.เกสินี พัฒนพิสุทธิ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  
น.ส.แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา  
นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์ หน่วยองค์กรสัมพันธ์  
นางรัตยา มุสิกเกษม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป เทคนิคการสอนงาน   Download
นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
3/2556    29 มี.ค. 56    ห้องมงคลสุข    น.ส.ธัญลักษณ์  โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ เริ่มต้นเขียนงานวิจัยอย่างไร   Download
นางนพเก้า  บุญราช  
น.ส.แจ่มใส จันทรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักการเขียนคู่มือเบื้องต้น  Download
นายบุญสม จันทร์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำอย่างไรจึงจะได้บุคลากรดีเด่น  Download
2/2556    31 ม.ค. 56    ห้องมงคลสุข    นายยุทธนา กาเด็ม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ประสบการณ์จากเวทีระดับชาติกับการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน   Download
น.ส.อนุชิดา พิชิตแสนยากร  
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องเล่าจากการจัดการทรัพยากรบุคคล
- ระเบียบการลาฉบับล่าสุด
- แนวทางการเป็นบุคลากรดีเด่น
- การเตรียมเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบเมษายน 
 Download
น.ส.ชนิดา ณ นคร  
1/2556  7 ธ.ค. 55  ห้องมงคลสุข  นายธวัช วราไชย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  Download
นายพิศาล  แซ่เฮง กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ คู่มือการปฏิบัติงานการพิมพ์ออฟเซท และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท  Download
8/2555   27 ก.ย. 55   ห้องมงคลสุข   น.ส.ญดา ประสมพงศ์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ประสบการณ์ในการนำเสนอโครงการพัฒนางานในระดับมหาวิทยาลัย  Download
น.ส.เกตุวดี ตันชะโล กลุ่มงานบริหารทั่วไป การใช้งานระบบการลา การบันทึกข้อมูลการไปราชการ และการใช้แบบรับรองการมาปฏิบัติราชการ ในระบบใหม่   Download
นายณัฏฐนันท์ ประจักษ์เลิศวิทยา  
7/2555  27 ก.ค. 55  ห้องมงคลสุข  น.ส.ชนิดา ณ นคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ สำหรับลูกจ้างประจำในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง   Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก  
6/2555   31 พ.ค. 55   ห้องมงคลสุข   นางนพเก้า  บุญราช กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ การจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล รัชดา  Download
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระบบการประเมินสมรรถนะ Competency Online   Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก  
5/2555  30 มี.ค. 55  ห้องมงคลสุข  นางพัชชลี ทองเจริญ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา การส่งระดับขั้นรายวิชาบัณฑิตศึกษา  Download
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป การเข้าร่วมศึกษาดูงานและการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Download
4/2555    30 ม.ค. 55    ห้องมงคลสุข    นางฐานิตา ลอยวิรัตน์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ระบบการยื่นคำร้องลงทะเบียนของนักศึกษา  Download
นางจุรีพร กาหยี    
นายอนุชา รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์เดินตามเส้น และ ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครคอนโทรลเลอร์  Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ความก้าวหน้าข้าราชการ เมื่อเปลี่ยนตำแหน่ง(เปลี่ยนแท่ง)  Download
3/2555    26 ธ.ค. 54    ห้องมงคลสุข    นางกิ่งกาญจน์ ตันนโยภาส กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา วีซ่านักศึกษาต่างชาติ  Download
นางฐานิตา ลอยวิรัตน์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา   Download
น.ส.ฝาติหม๊ะ เหมมันต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  Download
2/2555  25 พ.ย. 54  ห้องมงคลสุข  นายสุรเชษฐ์ เกไน ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจสอบปัญหาการถูกบุกรุกจาก Hacker ที่เข้ามาใช้พื้นที่บน Server ในการโจรกรรมข้อมูล  Download
น.ส.รานี รองสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สิทธิการลาของบุคลากร(พนักงานเงินรายได้)  Download
1/2555  31 ต.ค. 54  ห้องมงคลสุข  น.ส.ชนิดา ณ นคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป การใช้ปฏิทินนัดหมายผู้บริหาร  Download
นายอนุชา รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการรูปภาพเพื่อแทรกในเอกสารต่าง ๆ หรือเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม SnagIT  Download
9    28 ก.ย. 54    ห้องมงคลสุข    นายยุทธนา กาเด็ม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา Transcript กิจกรรมฯ กับการพัฒนานักศึกษา  Download
นางจันทร์วดี ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป Competency สายสนับสนุน : เล่าสู่กันฟังหลัง Work Shop 17' กันยา 2554  Download
นางสุวิมล อนุพันธ์วิทยากุล    
นางเฉลียว ภู่ดอก    
8   31 ส.ค. 54   ห้องมงคลสุข   นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA  Download
น.ส.สิรินทรา  กมลมาตยากุล กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ 1.ก้าวใหม่สู่องค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization)
2.หลักการ Review เอกสารเพื่อเริ่มต้นงานวิจัย
3.ประสบการณ์การฟังบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์คิกฤทธิ์ โสตฺถิผโร
 Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป ระเบียบการลา  Download
7 22 ก.ค. 54 ห้องมงคลสุข นางสุวิมล  อนุพันธ์วิทยากุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป - การพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองเงินเดือน
- หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับและตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 Download
29 มิ.ย. 54  ห้องมงคลสุข  นายอนุชา  รัตนะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานในรูปแบบ 3D  Download
นางสุวิมล  อนุพันธ์วิทยากุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป การประกันอุบัติเหตุ ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์  Download
5    30 พ.ค. 54    ห้องมงคลสุข    นางจันทร์วดี  ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป Career Part บุคลากรสายสนับสนุน Download
นางสุวิมล  อนุพันธ์วิทยากุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่ายเปลี่ยนชีวิต พิชิตพุง  Download
นางสุพัตรา  ขวัญประดับ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ  
น.ส.จุฑามาส  วีระศักดิ์  
21 เม.ย. 54  ห้องมงคลสุข  นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  Download
น.ส.เกตุวดี  ตันชะโล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การสรรหาพนักงานเงินรายได้และการเพิ่มค่าจ้างอิงตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  Download
23 มี.ค. 54  ห้องมงคลสุข  นางจันทร์วดี  ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เล่าขยายผลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.  เรื่อง ชีวิตใหม่ของคนอุดมศึกษา  Download
นางเฉลียว  ภู่ดอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  Download
22 ก.พ. 54  ห้องมงคลสุข  น.ส.ธัญลักษณ์  โกมัย กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2553   Download
นางศิราณี  พูลศิริ กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ  
น.ส.เกศริน  เฉิดฉิ้ม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา Face Book สำหรับการทำงาน  Download
1   25 ม.ค. 54   ห้องมงคลสุข   นางจันทร์วดี  ลิ่มสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  การปรับปรุงการจัดทำ Job description ให้เชื่อมโยงกับ Competency และการพัฒนาบุคลากร  Download
นางกิติยาภรณ์  สินศุภเศวต ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร  Download
นายภาณุพงษ์  คงคาวงศ์ประทีป ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  โปรแกรมระบบจัดตารางเวรเฝ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์  Download