banner2

ตารางการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

ตารางการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ   2563

------------

ครั้งที่

วันประชุม

เวลา

สถานที่

วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ ศ.) วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ รศ.) วันสุดท้ายที่รับเรื่องยื่นขอตำแหน่ง เพื่อเข้าที่ประชุมในเดือนนั้น (ขอ ผศ.)

หมายเหตุ

10/2562

17  ตุลาคม  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

 4  ตุลาคม  2562  7  ตุลาคม  2562 9  ตุลาคม  2562 

11/2562

21  พฤศจิกายน  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

8  พฤศจิกายน  2562 11  พฤศจิกายน  2562 13  พฤศจิกายน  2562

12/2562

19  ธันวาคม  2562

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

6  ธันวาคม  2562 9  ธันวาคม  2562 11  ธันวาคม  2562  

1/2563

16  มกราคม  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

3 มกราคม  2563 6 มกราคม  2563 8  มกราคม  2563  

2/2563

20  กุมภาพันธ์  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

7  กุมภาพันธ์  2563 11  กุมภาพันธ์  2563 12  กุมภาพันธ์  2563  

3/2563

19  มีนาคม  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

6  มีนาคม  2563 9  มีนาคม  2563 11 มีนาคม  2563  

4/2563

16  เมษายน 2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

3  เมษายน 2563 7  เมษายน 2563 8  เมษายน 2563  

5/2563

21  พฤษภาคม 2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

8  พฤษภาคม 2563 12 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563  

6/2563

18  มิถุนายน  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

5  มิถุนายน  2563 8  มิถุนายน  2563 10  มิถุนายน  2563  

7/2563

16  กรกฎาคม  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

3 กรกฎาคม  2563 8  กรกฎาคม  2563 8  กรกฎาคม  2563

 

8/2563

20  สิงหาคม  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

7  สิงหาคม  2563 10  สิงหาคม  2563 13  สิงหาคม  2563  

9/2563

17 กันยายน  2563

14.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมดงยาง 3

4 กันยายน  2563 7 กันยายน  2563 9 กันยายน  2563  

หมายเหตุ  1.  หากเดือนไหนไม่มีผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง จะไม่มีการประชุม

               2.  หากมีผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง แต่ประธานอนุกรรมการ และผู้แทนภาควิชา ติดภารกิจอื่น

                   ก็จะเปลี่ยนแปลงวันประชุม