banner2

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

- รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่

- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ. พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- วิธีการกรอกแบบ ก.พ.อ. 03

- คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3 วันที่ 3 ธ.ค. 61 สำหรับเกณฑ์ใหม่)

- สรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์เดิม พ.ศ. 2550 - หลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2560)